சக்தி

முதற் கிளை: இன்பம்

4

“மண்ணிலே வேலிபோடலாம்.
 வானத்திலே வேலி போடலாமா?” என்றான்
 ராமகிருஷ்ண முனி.
 ஜடத்தைக் கட்டலாம். சக்தியைக் கட்டலாமா?
 உடலைக் கட்டலாம். உயிரைக் கட்டலாமா?
 உயிரைக் கட்டு. உள்ளத்தைக் கட்டலாம்.
 என்னிடத்தே சக்தி எனதுயிரிலும் உள்ளத்திலும்
 நிற்கின்றாள்.
 சக்திக்கு அநந்தமான கோயில்கள் வேண்டும்.
 தொடக்கமும் முடிவுமில்லாத காலத்திலே நிமிஷந்தோறும்
 அவளுக்குப் புதிய கோயில்கள் வேண்டும்.
 இந்த அநந்தமான கோயில்களிலே ஒன்றுக்கு ‘நான்’
 என்று பெயர்.
 இதனை ஓயாமல் புதுப்பித்துக்கொண்டிருந்தால் சக்தி
 இதில் இருப்பாள்.
 இது பழமைப்பட்டுப் போனவுடன், இதை விட்டு விடு வாள்.
 இப்போது அவள் என்னுள்ளே நிறைந்திருக்கின்றாள்.
 இப்போது எனதுயிரிலே வேகமும் நிறைவும் பொருந்தியிருக்கின்றன.
 இப்போது எனதுடலிலே சுகமும் வலிமையும் அமைந்திருக்கின்றன.
 இப்போது என்னுள்ளத்திலே தெளிவு நிலவிடுகின்றது.
 இது எனக்குப் போதும்.
 சென்றது கருதமாட்டேன், நாளைச் சேர்வது நினைக்க
 மாட்டேன்.
 இப்போது என்னுள்ளே சக்தி கொலுவீற்றிருக்கின்றாள்.
 அவள் நீடூழி வாழ்க.
 அவளைப் போற்றுகின்றேன், புகழ்கின்றேன், வாய் ஓயாமல்
 வாழ்த்துகின்றேன்.
“Could put up a fence in land.
 But is it possible to fence in sky?” asked Ramakrishna muni.
 Could tie up inanimate objects. But is it possible to tie Sakthi?
 Could tie up the body. But is it possible to tie the soul?
 Tie up the soul. Then it is possible to tie the heart.
 Sakthi in me is in my soul and heart.
 Sakthi should have infinite temples.
 In the time without the beginning and ending, she should have new temples at every minute.
 Out of these infinite temples, the name of one of the temple is “Me”.
 If it is renewed ceaselessly, Sakthi will be present in it.
 When it becomes old, She will leave it.
 Now, she is filled in me.
 Now, my soul is bubbling with energy and contentment.
 Now, my body has comfort and strength.
 Now, my thoughts are clear.
 This is enough for me.
 I will not linger in the past, neither ponder about the future.
 Now, Sakthi is sitting in the throne within me.
 Let her live long!
 I praise her, hail her, pray to her incessantly.
“maNNilae vaeliboadalaam.
vaanathilae vaeli poadalaamaa?” endRaan
raamagirushNa muni.
Jadathaik kattalaam. sakthiyaik kattalaamaa?
udalaik kattalaam. uyiraik kattalaamaa?
uyiraik kattu. uLLathaik kattalaam.
ennidathae sakthi enadhuyirilum uLLathilum
niRkindRaaL.
sakthikku anandhdhamaana koayilkaL vaeNdum.
thodakkamum mudivumillaadha kaalathilae nimishandhdhoaRum
avaLukkup pudhiya koayilkaL vaeNdum.
indhdha anandhdhamaana koayilkaLilae ondRukku ‘naan’
endRu peyar.
idhanai oayaamal pudhuppithukkoNdirundhdhaal sakthi
idhil iruppaaL.
idhu pazhamaippattup poanavudan, idhai vittu vidu vaaL.
ippoadhu avaL ennuLLae niRaindhdhirukkindRaaL.
ippoadhu enadhuyirilae vaegamum niRaivum porundhdhiyirukkindRana.
ippoadhu enadhudalilae sugamum valimaiyum amaindhdhirukkindRana.
ippoadhu ennuLLathilae theLivu nilavidugindRadhu.
idhu enakkup poadhum.
sendRadhu karudhamaattaen, naaLai chaervadhu ninaikka
maattaen.
ippoadhu ennuLLae sakthi koluveetRirukkindRaaL.
avaL needoozhi vaazhka.
avaLaip poatRugindRaen, pugazhkindRaen, vaay oayaamal
vaazhthugindRaen.

Note: Sakthi literally means Power and also the name of Goddess. This part explains that Sakthi is omnipresent and is in every person as well as animate and inanimate object. The nouns referred to in the content are the names of Gods in Hindu mythology.

[paypal_donation_button align=”center”]
 

Comments

comments

like aa? no like aa? tell us please!