[Bharathi Vasana kavidhai] Sakthi – Happiness Part 6

6 பாம்புப் பிடாரன் குழலூதுகின்றான். “இனிய இசை சோகமுடையது” என்பது கேட்டுள்ளோம். ஆனால், இப் பிடாரன் ஒலிக்கும் இசை மிகவும் இனிய தாயினும் சோகரசந் தவிர்ந்தது. இஃதோர் பண்டிதன் தர்க்கிப்பதுபோலிருக்கின்றது. ஒரு நாவலன் பொருள்நிறைந்த சிறிய சிறிய வாக்கியங் களை அடுக்கிக்கொண்டுபோவது போலிருக்கிறது. இந்தப் பிடாரன் என்ன வாதாடுகிறான்? “தானதந்தத் தானதந்தத் தா-தனத் தானதந்தன தானதந்தன தா — தந்தனத்தன தந்தனத்தன தா.” அவ்விதமாகப் பல வகைகளில் மாற்றிச் சுருள் சுருளாக வாசித்துக்கொண்டுபோகிறான். இதற்குப் பொருளென்ன? ஒரு […]

Read More

[Bharathi Vasana kavidhai] Sakthi – Happiness Part 5

5 “மண்ணிலே வேலி போடலாம். வானத்திலே வேலி போடலாமா?” போடலாம். மண்ணிலும் வானந்தானே நிரம்பி யிருக்கின்றது? மண்ணைக் கட்டினால் அதிலுள்ள வானத்தைக் கட்டியதாகாதா? உடலைக் கட்டு. உயிரைக் கட்டலாம். உயிரைக் கட்டு உள்ளத்தைக் கட்டலாம் உள்ளத்தைக் கட்டு. சக்தியைக் கட்டலாம். அநந்தசக்திக்குக் கட்டுப்படுவதிலே வருத்தமில்லை. என் முன்னே பஞ்சுத் தலையணை கிடக்கிறது. அதற்கு ஒரு வடிவம், ஓரளவு, ஒரு நியமம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இந்த நியமத்தை, அழியாதபடி, சக்தி பின்னே நின்று      காத்துக்கொண்டிருக்கிறாள். மனிதஜாதி இருக்குமளவும் இதே […]

Read More

[Bharathi Vasana kavidhai] Sakthi – Happiness Part 4

சக்தி முதற் கிளை: இன்பம் 4 “மண்ணிலே வேலிபோடலாம். வானத்திலே வேலி போடலாமா?” என்றான் ராமகிருஷ்ண முனி. ஜடத்தைக் கட்டலாம். சக்தியைக் கட்டலாமா? உடலைக் கட்டலாம். உயிரைக் கட்டலாமா? உயிரைக் கட்டு. உள்ளத்தைக் கட்டலாம். என்னிடத்தே சக்தி எனதுயிரிலும் உள்ளத்திலும் நிற்கின்றாள். சக்திக்கு அநந்தமான கோயில்கள் வேண்டும். தொடக்கமும் முடிவுமில்லாத காலத்திலே நிமிஷந்தோறும் அவளுக்குப் புதிய கோயில்கள் வேண்டும். இந்த அநந்தமான கோயில்களிலே ஒன்றுக்கு ‘நான்’ என்று பெயர். இதனை ஓயாமல் புதுப்பித்துக்கொண்டிருந்தால் சக்தி இதில் இருப்பாள். […]

Read More

[Bharathi Vasana kavidhai] Sakthi – Happiness Part 3

சக்தி முதற் கிளை: இன்பம் 3 இருள் வந்தது, ஆந்தைகள் மகிழ்ந்தன. காட்டிலே காதலனை நாடிச்சென்ற ஒரு பெண் தனியே கலங்கிப் புலம்பினாள். ஒளி வந்தது; காதலன் வந்தான். பெண் மகிழ்ந்தாள். பேயுண்டு, மந்திரமுண்டு. பேயில்லை, மந்திரமுண்டு. நோயுண்டு, மருந்துண்டு. அயர்வு கொல்லும். அதனை ஊக்கம் கொல்லும். அவித்தை கொல்லும். அதனை வித்தை கொல்லும். நாம் அச்சங் கொண்டோம். தாய் அதனை நீக்கி உறுதி தந்தாள். நாம் துயர் கொண்டோம்; தாய் அதை மாற்றிக் களிப்புத் தந்தாள்; […]

Read More

[Bharathi Vasana kavidhai] Sakthi – Happiness Part 2

சக்தி முதற் கிளை: இன்பம் 2 காக்கை கத்துகிறது. ஞாயிறு வையகமாகிய கழனியில் வயிரவொளியாகிய நீர்       பாய்ச்சுகிறது. அதனை மேகங்கள் வந்து மறைக்கின்றன. அஃது மேகங்களை ஊடுருவிச் செல்லுகின்றது. மேகமாகிய சல்லடையில் ஒளியாகிய புனலை வடிகட்டும்       போது, மண்டி கீழும் தெளிவு மேலுமாக நிற்கின்றன. கோழி கூவுகின்றது. எறும்பு ஊர்ந்து செல்கின்றது. ஈ பறக்கின்றது. இளைஞன் சித்திரத்திலே கருத்துச் செலுத்துகிறான். இவையனைத்தும் மஹாசக்தியின் தொழில். அவள் நம்மைக் கர்ம யோகத்தில் நாட்டுக. நமக்குச் செய்கை, […]

Read More

[Bharathi Vasana kavidhai] Sakthi – Happiness Part 1

சக்தி முதற் கிளை: இன்பம் 1 சக்தி வெள்ளத்திலே ஞாயிறு ஓர் குமிழியாம். சக்தி பொய்கையிலே ஞாயிறு ஒரு மலர். சக்தி அநந்தம், எல்லையற்றது, முடிவற்றது; அசையாமையில் அசைவு காட்டுவது. சக்தி அடிப்பது, துரத்துவது, கூட்டுவது, பிணைப்பது, கலப்பது, உதறுவது, புடைப்பது, வீசுவது, சுழற்றுவது, கட்டுவது, சிதறடிப்பது, தூற்றுவது, ஊதிவிடுவது, நிறுத்துவது, ஓட்டுவது, ஒன்றாக்குவது, பலவாக்குவது. சக்தி குளிர் செய்வது, அனல் தருவது, குதுகுதுப்புத் தருவது, குதூஹலந் தருவது, நோவு தருவது, நோவு தீர்ப்பது, இயல்பு தருவது, […]

Read More

[Bharathi Vasana kavidhai] Vision – Fame Part 13

இரண்டாங் கிளை: புகழ் ஞாயிறு 13 மழை பெய்கிறது. காற்றடிக்கின்றது. இடி குமுறுகின்றது. மின்னல் வெட்டுகின்றது. புலவர்களே, மின்னலைப் பாடுவோம், வாருங்கள். மின்னல் ஒளித்தெய்வத்தின் ஒரு லீலை — ஒளித் தெய்வத்தின் ஒரு தோற்றம். அதனை யவனர் வணங்கி ஒளிபெற்றனர். மின்னலைத் தொழுகின்றோம். அது நம்மறிவை ஒளியுறச்செய்க. மேகக் குழந்தைகள் மின்னற்பூச் சொரிகின்றன. மின் சக்தி இல்லாத இடமில்லை. எல்லாத் தெய்வங்களும் அங்ஙனமே. கருங்கல்லிலே, வெண்மணலிலே, பச்சை இலையிலே, செம்மலரிலே, நீல மேகத்திலே, காற்றிலே, வரையிலே — […]

Read More

[Bharathi Vasana kavidhai] Vision – Fame Part 12

இரண்டாங் கிளை: புகழ் ஞாயிறு 12 நாம் வெம்மையைப் புகழ்கின்றோம். வெம்மைத் தெய்வமே, ஞாயிறே, ஒளிக்குன்றே, அமுதமாகிய உயிரின் உலகமாகிய உடலிலே மீன்களாகத் தோன்றும் விழிகளின் நாயகமே, பூமியாகிய பெண்ணின் தந்தையாகிய காதலே, வலிமையின் ஊற்றே, ஒளி மழையே, உயிர்க்கடலே, சிவனென்னும் வேடன் சக்தியென்னும் குறத்தியை உலக மென்னும் புனங்காக்கச்சொல்லி வைத்துவிட்டுப் போனவிளக்கே, கண்ணனென்னும் கள்வன் அறிவென்னும் தன் முகத்தை மூடிவைத்திருக்கும் ஒளியென்னும் திரையே, ஞாயிறே, நின்னைப் பரவுகின்றோம். மழையும் நின் மகள், மண்ணும் நின் மகள்; […]

Read More

[Bharathi Vasana kavidhai] Vision – Fame Part 11

இரண்டாங் கிளை: புகழ் ஞாயிறு 11 புலவர்களே, அறிவுப்பொருள்களே, உயிர்களே, பூதங்களே, சக்திகளே, எல்லோரும் வருவீர். ஞாயிற்றைத் துதிப்போம், வாருங்கள். அவன் நமக்கெல்லாம் துணை. அவன் மழைதருகின்றான். மழை நன்று. மழைத் தெய்வத்தை வாழ்த்துகின்றோம். ஞாயிறு வித்தைகாட்டுகின்றான். கடல்நீரைக் காற்றாக்கி மேலேகொண்டுபோகிறான். அதனை மீளவும் நீராக்கும்படி காற்றை ஏவுகின்றான். மழை இனிமையுறப் பெய்கின்றது. மழை பாடுகின்றது. அது பலகோடி தந்திகளுடையதோர் இசைக்கருவி. வானத்திலிருந்து அமுதவயிரக்கோல்கள் விழுகின்றன. பூமிப்பெண் விடாய்தீர்கிறாள்; குளிர்ச்சி பெறுகின்றாள். வெப்பத்தால் தண்மையும், தண்மையால் வெப்பமும் […]

Read More

[Bharathi Vasana kavidhai] Vision – Fame Part 10

இரண்டாங் கிளை: புகழ் ஞாயிறு 10 ஞாயிறே, நின்முகத்தைப் பார்த்த பொருளெல்லாம் ஒளிபெறுகின்றது. பூமி, சந்திரன், செவ்வாய், புதன், சனி, வெள்ளி, வியாழன், யுரேனஸ், நெப்த்யூன் முதலிய பலநூறு வீடுகள் — இவை எல்லாம் நின்கதிர்கள் பட்ட மாத்திரத்திலே ஒளியுற நகை செய்கின்றன. தீப்பந்திலிருந்து பொறிகள் வீசுவதுபோல, இவை யெல்லாம் ஞாயிற்றிலிருந்து வெடித்து வெளிப்பட்டன வென்பர்; இவற்றைக் காலம் என்னும் கள்வன் மருவினான். இவை ஒளிகுன்றிப் போயின; ஒளியிழந்தனவல்ல, குறைந்த ஒளியுடையன. ஒளியற்ற பொருள் சகத்திலே யில்லை. […]

Read More

[Bharathi Vasana kavidhai] Vision – Fame Part 9

இரண்டாங் கிளை: புகழ் ஞாயிறு 9 வானவெளி என்னும் பெண்ணை ஒளியென்னும் தேவன் மணநதிருக்கின்றான். அவர்களுடைய கூட்டம் இனிது. இதனைக் காற்றுத்தேவன் கண்டான். காற்று வலிமை யுடையவன். இவன் வானவெளியைக் கலக்க விரும்பினான். ஒளியை விரும்புவதுபோல வானவெளி இவனை விரும்பவில்லை. இவன் தனது பெருமையை ஊதிப் பறை யடிக்கின்றான். வெளியும் ஒளியும் இரண்டு உயிர்கள் கலப்பதுபோல் கலந்தன. காற்றுத் தேவன் பொறாமை கொண்டான். அவன் அமைதியின்றி உழலுகிறான். அவன் சீறுகின்றான், புடைக்கின்றான், குமுறுகின்றான். ஓலமிடுகின்றான், சுழலுகின்றான், துடிக்கின்றான்; […]

Read More

[Bharathi Vasana kavidhai] Vision – Fame Part 8

இரண்டாங் கிளை: புகழ் ஞாயிறு 8 ஒளிக்கும் வெம்மைக்கும் எவ்வகை உறவு? வெம்மையேற ஒளி தோன்றும். வெம்மையைத் தொழுகின்றோம். ஒளியின் தாய். ஒளியின் முன்னுருவம். வெம்மையே, நீ தீ. தீ தான் வீரத்தெய்வம். தீ தான் ஞாயிறு தீயின் இயல்பே ஒளி. தீ எரிக. அதனிடத்தே நெய் பொழிகின்றோம். தீ எரிக. அதனிடத்தே தசை பொழிகின்றோம். தீ எரிக. அதனிடத்தே செந்நீர் பொழிகின்றோம். தீ எரிக. அதற்கு வேள்வி செய்கின்றோம். தீ எரிக. அறத்தீ, அறிவுத்தீ, உயிர்த்தீ, […]

Read More

[Bharathi Vasana kavidhai] Vision – Fame Part 6-7

இரண்டாங் கிளை: புகழ் ஞாயிறு 6 ஒளியே, நீ யார்? ஞாயிற்றின் மகளா? அன்று. நீ ஞாயிற்றின் உயிர். அதன் தெய்வம். ஞாயிற்றினிடத்தே நின்னைத்தான் புகழ்கின்றோம். ஞாயிற்றின் வடிவம் உடல். நீ உயிர். ஒளியே, நீ எப்போது தோன்றினாய்? நின்னை யாவர் படைத்தனர்? ஒளியே, நீ யார்? உனதியல்பு யாது? நீ அறிவின் மகள் போலும். அறிவுதான் தூங்கிக்கிடக்கும். தெளிவு நீ போலும். அறிவின் உடல் போலும். ஒளியே, நினக்கு வானவெளி எத்தனைநாட் பழக்கம்? உனக்கு அதனிடத்தே […]

Read More

[Bharathi Vasana kavidhai] Vision – Fame Part 4-5

இரண்டாங் கிளை: புகழ் ஞாயிறு 4 நீ சுடுகின்றாய், நீ வருத்தந் தருகின்றாய். நீ விடாய் தருகின்றாய், சோர்வு தருகின்றாய், பசி தருகின்றாய். இவை இனியன. நீ கடல் நீரை வற்றடிக்கிறாய், இனிய மழை தருகின்றாய். வானவெளியிலே விளக்கேற்றுகிறாய். இருளைத் தின்று விடுகின்றாய். நீ வாழ்க. You burn, You cause sadness. You give pain, You give tiredness. You give hunger. These all are sweet. You evaporate the seawater, […]

Read More

[Bharathi Vasana kavidhai] Vision – Fame Part 3

இரண்டாங் கிளை: புகழ் ஞாயிறு 3 வைகறையின் செம்மை இனிது. மலர்கள் போல நகைக்கும் உஷை வாழ்க. உஷையை நாங்கள் தொழுகின்றோம். அவள் திரு. அவள் விழிப்புத் தருகின்றாள், தெளிவு தருகின்றாள், உயிர் தருகின்றாள், ஊக்கந் தருகின்றாள், அழகு தருகின்றாள், கவிதை தருகின்றாள். அவள் வாழ்க. அவள் தேன். சித்த வண்டு அவளை விரும்புகின்றது. அவள் அமுதம். அவள் இறப்ப தில்லை. வலிமையுடன் கலக்கின்றாள். வலிமைதான் அழகுடன் கலக்கும். இனிமை மிகவும் பெரிது. வட மேருவிலே பலவாகத் […]

Read More